Nová výtahová legislativa, buďte připraveni!

Dvě nové výtahové normy ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50 upravují předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Protože se jedná o rozsáhlé změny, přechod na novou legislativu je a bude postupný a s dostatečným předstihem.

Všechny výtahy uvedené na trh po 31. srpnu 2017 budou muset splňovat požadavky nových norem. Do té doby platí souběžně ČSN EN 81-1(2)+A3 i ČSN  EN 81-20(50).

Zvýšení bezpečnosti cestujících

Neúmyslný pohyb kabiny ze stanice s nezajištěnými šachetními a kabinovými dveřmi

Výtahy musí být opatřeny prostřeky k zastavení neúmyslného pohybu kabiny ze stanice s nezajištěnými šachetními dveřmi a nezavřenými kabinovými dveřmi, jako výsledek poruchy jedné komponenty výtahového stroje nebo řídícího systému pohonu, na kterých závisí bezpečný pohyb kabiny. Jestliže se zjistí porucha, kabinové a šachetní dveře se musí zavřít a musí se zabránit následujícímu normálnímu rozjezdu výtahu.

Ochranné zařízení proti nárazu zavírajících se samočinných dveří na procházející osobu.

Ochranné zařízení proti nárazu dveří musí dveře během zavírání samočinně reverzovat, jestliže osoba procházející dveřním otvorem je nebo by mohla být zasažena zavírajícími se dveřmi. Ochranné zařízení (např. světelná clona) musí chránit otvor mezi nejméně 25 mm a 1 600 mm nad prahem kabinových dveří.

Zvýšení bezpečnosti servisních pracovníků

Přístup do prohlubně a ostatních prostor pro strojní zařízení  

Zvyšují se požadavky na bezpečné přístupy do všech prostor pro strojní zařízení. Pro snadnější a bezpečnější práci v prohlubni při provádění servisních prací, je i prohlubeň vybavena revizní jízdou, obdobně jako na kabině výtahu.

- mění se rozměry bezpečnostních kvádrů na střeše kabiny a v prohlubni

- mění se požadavky na zábradlí na střeše kabiny.

Osvětlení šachty

Přesněji je definována intenzita osvětlení v šachtě i v ostatních prostorách, kde se vyskytuje strojní zařízení výtahu:

- minimální intenzita osvětlení 50 luxů 1 metr nad střechou  kabiny a   prohlubní

-  minimální intenzita osvětlení 20 luxů mimo oblasti zmíněné výše, kromě stínů vytvořených kabinou nebo jinými součástkami.